top of page

TERMS AND CONDITIONS

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้งาน WellExp ดังนี้

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 (ฉบับล่าสุด)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นและมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัท เวลลิออส จำกัด (“บริษัท”) และท่านในฐานะผู้ใช้งาน โดยท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท โดยผู้ใช้งานได้พิจารณาข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้วและยินยอมผูกพันตามสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.  คำนิยาม

เว้นแต่จะมีข้อความโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่น ในข้อตกลงฉบับนี้ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“แอปพลิเคชัน”  หมายถึง แอปพลิเคชัน WellExp (เวลเอกซ) และ/หรือแอปพลิเคชันอื่นใด ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) (ทั้งเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น (Mobile Version)

“บริการของบริษัท” หมายถึง แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของบริษัท (Web Hosting) ซึ่งที่อยู่ของเว็บไซต์ (Web Address) ดังกล่าว อาจปรากฏ “.wellexp.co” เป็นส่วนหนึ่งของ URL หรือไม่ก็ได้

“ผู้ให้บริการร่วม”  หมายถึง บริษัท , แอปพลิเคชัน , แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบของบริษัทในการให้บริการกับผู้ใช้งาน

“ผู้ใช้งาน”  หมายถึง ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการของบริษัท

“หน่วยงานสังกัดของผู้ใช้งาน” หมายถึง บริษัท องค์กร หน่วยงาน ที่ผู้ใช้งานเป็นพนักงาน

“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชัน และบริการของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น และให้ใช้บังคับรวมถึงแอปพลิเคชัน และบริการของบริษัท ในส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมโดยบริษัท ทั้งนี้เว้นแต่แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัทดังกล่าวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมนั้นจะถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

“แต้ม Wellpoint”   หมายถึง แต้มหรือคะแนนที่ใช้ในการแลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชันตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทกำหนด

“โทเคนดิจิทัล”  หมายถึง โทเคนดิจิทัลที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถนำมาแลกเป็นแต้ม Wellpoint ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้ทำธุรกรรม

“ธุรกรรม”  หมายถึง การใช้แต้ม Wellpoint เพื่อแลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชันตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

“สินค้า/บริการที่ร่วมรายงาน”  หมายถึง สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ รายการส่วนลด สิทธิพิเศษ บัตรกำนัล หรือรายการอื่นใดซึ่งบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้งานทำธุรกรรมด้วยแต้ม Wellpoint ได้ผ่านแอปพลิเคชัน

“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”  หมายถึง ร้านค้า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนอสินค้า/บริการที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท

2.   ข้อตกลงทั่วไป

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการของบริษัท รวมถึงการใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่างๆ ในบริการของบริษัท ตลอดจนแอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท และบริการอื่นที่เชื่อมโยงอยู่ ในแอปพลิเคชันนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

บริษัทจึงขอให้ผู้ใช้งานโปรดอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียด ก่อนกดปุ่ม ‘ตกลง’ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ถือว่า ผู้ใช้งานได้ยืนยันตัวตนของตน , อนุญาตให้เวลลิออส และผู้ให้บริการร่วมเข้าถึงสิทธิ , ข้อมูลส่วนบุคคล , ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งตกลงยินยอมให้เวลลิออส และผู้ให้บริการร่วมมีสิทธิบริหาร จัดการ ดูแล , แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง , หักชำระเงิน , แปลงหนี้ , ชำระหนี้เป็นอย่างอื่น , หักกลบลบหนี้ , ดำเนินการ และงดเว้นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทุกประการ

3.   คุณสมบัติของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าผู้ใช้งานเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย และเป็นผู้มีอำนาจสมบูรณ์ตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้และใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท กรณีที่บริษัทพบว่าผู้ใช้งานขาดคุณสมบัติข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก ยับยั้ง ระงับบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ปิดกั้นการทำธุรกรรม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

4.   การสมัครใช้บริการ

 1.  

 1. บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้งานมีบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทและกรอกข้อมูลการแสดงตนที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงที่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้บริษัททราบโดยทันที

 2. ภายหลังผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการส่งรหัสผ่านครั้งเดียวหรือ OTP (One Time Password) ในรูปแบบของข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้แก่บริษัท เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสดังกล่าวในการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่ง หากผู้ใช้งานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลการสมัครของผู้ใช้งานเพื่อให้บริษัทดำเนินการพิจารณาการเปิดบัญชีผู้ใช้งานต่อไป ทั้งนี้ รหัส OTP มีอายุการใช้งาน 5 นาที โดยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและไม่สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก

 3. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งานและบริษัทอาจปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือจํากัดการใช้บริการของผู้ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการใช้งานบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ผู้ใช้งานแจ้งแก่บริษัทในการสมัครใช้บริการไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือผู้ใช้งานอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือผู้ใช้งานมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5.   การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

 1. ภายหลังบริษัทอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโดยใช้ข้อมูลรหัสประจำตัวผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดในขั้นตอนการสมัครได้ โดยผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบในการเก็บรักษาบรรดาข้อมูลที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัสลับ (Pin) (ถ้ามี) ไว้เป็นความลับและป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำไปใช้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าใช้งาน การทำธุรกรรม หรือการทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการด้วยตนเอง และผู้ใช้งานตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้งานทุกกรณี

 2. ผู้ใช้งานตกลงใช้บัญชีผู้ใช้งานและบริการของบริษัทโดยและเพื่อตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือใช้บริการร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด โดยผู้ใช้งานรับรองว่าตนไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

 3. ผู้ใช้งานตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งานที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการละเลยหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

 4. ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชี ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกล่วงละเมิด และ/หรือ มีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานตกลงจะแจ้งบริษัททันทีตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

 5. ในกรณีที่ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานไม่ถูกต้องเกินกว่าจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้งานต้องดำเนินการยืนยันตัวตนแก่บริษัทใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดเพื่อกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานบัญชีใหม่

 6. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัว รหัสผ่าน หรือรหัสลับของผู้ใช้งาน และ/หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือหน่วยงานสังกัดของผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์

 

6.   การใช้งานแอปพลิเคชันและการทำธุรกรรม

ตลอดระยะเวลาการใช้บริการของบริษัทและการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

6.1   ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ และนโยบายการให้บริการของบริษัททั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้ และที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (ถ้ามี) ทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”)

6.2   ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่า การใช้บริการของบริษัทและการใช้งานแอปพลิเคชันจะต้องมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม (Platform) และ/หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการธุรกิจดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องจัดหาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง เข้าถึง และใช้บริการของบริษัทและแอปพลิเคชันเพื่อทำธุรกรรมกับบริษัทได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น โดยการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดังกล่าวผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ของผู้ให้บริการเหล่านั้นด้วย ทำให้การเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทและการใช้งานแอปพลิเคชัน จึงอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันและ/หรือบริการของบริษัท บริษัทจึงไม่สามารถการันตีคุณภาพการใช้งานได้

6.3   ในขั้นตอนการทำธุรกรรมใด หากบริษัทกำหนดให้ผู้ใช้งานใส่รหัสลับ (Pin) หรือรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม และผู้ใช้งานระบุรหัสดังกล่าวไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งสำหรับการทำธุรกรรมของผู้ใช้งานได้

6.4   การทำธุรกรรมกับบริษัทต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องดำเนินการชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าอื่นใดตามช่องทาง วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าบริษัทเป็นผู้มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้ไม่ว่ากรณีใดในอนาคต โดยจะมีการแจ้งในระบบให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้งานกรณีบัญชีของผู้ใช้งานมีทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

6.5   คำสั่งที่เกี่ยวกับธุรกรรมของผู้ใช้งานในการใช้บริการของบริษัทให้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว โดยผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้งานในการใช้บริการของบริษัท ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจำเป็น หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่บริษัทกำหนดสำหรับการใช้บริการแต่ละประเภท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่ผู้ใช้งานได้ส่งเข้ามาในระบบ

 

7.   การแลกและใช้ Wellpoint

7.1   บริษัทกำหนดให้การแลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ผู้ใช้งานต้องนำโทเคนดิจิทัลไปแลกเป็นแต้ม Wellpoint เพื่อใช้แต้มดังกล่าวแลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทเท่านั้น โดยผู้ใช้งานตกลงจะปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้งานมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้เป็นสิทธิและดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาปฏิเสธหรือยินยอมให้ผู้ใช้งานทำธุรกรรมดังกล่าว

7.2   ผู้ใช้งานรับทราบว่าตนมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้แต้ม Wellpoint เพื่อแลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการก่อนการทำธุรกรรม โดยใช้งานรับทราบเป็นอย่างดีว่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ เป็นสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทมิได้รับประกันคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทมิต้องรับผิดในความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใดๆ อันเกิดจากสินค้า/บริการที่ร่วมรายการนั้นและตกลงจะดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากร้านค้าที่ร่วมรายการเอง 

7.3   ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขในการนำโทเคนดิจิทัลไปแลกเป็นแต้ม Wellpoint และการใช้แต้ม Wellpoint แลกสินค้า/บริการที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

8.   การจัดการโทเคนดิจิทัล

8.1   ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีโทเคนดิจิทัลในระบบของบริษัท ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

8.2   ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าการมีทรัพย์สินในแอปพลิเคชันของบริษัทไม่ใช่การฝากเงินหรือทรัพย์สินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใดอันเกิดจากการฝากเงินบาทและการมีทรัพย์สินในแอปพลิเคชัน

8.3   ผู้ใช้งานรับทราบเป็นอย่างดีว่ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ที่ใช้ในการจัดเก็บโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้งานที่ประสงค์ใช้แลกเป็นแต้ม Wellpoint ผ่านแอปพลิเคชันนั้น บริษัทเพียงจัดเก็บเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานที่ประสงค์ทำธุรกรรมเท่านั้น บริษัทมิได้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในลักษณะการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

8.4   ผู้ใช้งานรับทราบว่าตนสามารถโอนโทเคนดิจิทัลที่มีในแอปพลิเคชันไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของตนเองภายนอกแอปพลิเคชันได้ โดยผู้ใช้งานตกลงดำเนินการเกี่ยวกับการโอนโทเคนดิจิทัลดังกล่าวตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเข้าใจเป็นอย่างดีและตกลงว่าเมื่อผู้ใช้งานโอนโทเคนดิจิทัลออกจากแอปพลิเคชันของบริษัทแล้ว บริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดใดเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้งานที่ได้โอนออกไป

8.5   ในกรณีที่ผู้ใช้งานประสงค์ฝากโทเคนดิจิทัลเข้าแอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อทำธุรกรรม หากการฝากโทเคนดิจิทัลได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บโทเคนดิจิทัลดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมตามข้อนี้ ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้ใช้งานฝากโทเคนดิจิทัลเข้าในแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานล่วงหน้าหรือเป็นครั้งคราวอีก ทั้งนี้ รายละเอียดและระยะเวลาในการฝากโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้งานเข้าในแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

8.6   บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการตามคำสั่งฝากหรือโอนโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้งานกรณีที่คำสั่งดังกล่าวต่ำหรือเกินกว่ามูลค่าหรือจำนวนที่บริษัทกำหนดให้ผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานได้ยอมรับและจะไม่ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าอื่นใดจากบริษัท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำหรือสูงสุดในการฝาก/โอนโทเคนดิจิทัลให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

8.7   ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์สินของผู้ใช้งานที่ได้เก็บรักษาไว้กับบริษัทจนกว่าผู้ใช้งานจะได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีสิทธิหักกลบลบหนี้กับผู้ใช้งานโดยหักจากทรัพย์สินที่ผู้ใช้งานได้เก็บรักษาไว้กับบริษัท

 

9.   การปิดบัญชีผู้ใช้งาน

9.1     ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกหรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของบริษัทได้ทุกเมื่อด้วยการส่งคำสั่งปิดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทยกเลิกและระงับการทำธุรกรรมทั้งหมดที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเมื่อผู้ใช้งานมีคำสั่งยกเลิกหรือปิดบัญชีดังกล่าว

9.2     ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้บริษัทปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า เมื่อบริษัทได้รับแจ้งจากหน่วยงานสังกัดของผู้ใช้งานว่ามีการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ใช้งานกับหน่วยงานที่ท่านสังกัดแล้ว

9.3     การปิดบัญชีผู้ใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ทำให้ผู้ใช้งานหลุดพ้นจากความรับผิดที่มีต่อบริษัทแต่อย่างใด

 

10. การรักษาความปลอดภัยและธุรกรรมต้องห้าม

10.1    บริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัท เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Transport Layer Security (TLS) เป็นต้น โดยผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าบริษัทได้ดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแล้ว

10.2    ตลอดระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการของบริษัท ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การระบุข้อมูลของตนเองที่ไม่เป็นความจริง การใช้ชื่อ หรือข้อมูลของบุคคลอื่นในการใช้บริการแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 2. กระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งออกหรือบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น รวมไปถึงการใช้บริการของบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

 3. รบกวนการเข้าถึง การใช้บริการ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้งานรายอื่น รวมถึงการใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีผู้ใช้งานของบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

 4. แทรกแซง ระงับ ยับยั้ง ชะลอ ขัดขวาง รบกวน ลดทอน ทำลาย ทำให้เสียหาย ดัก เก็บ รวบรวม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหรือเนื้อหาใดของบริษัทที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันของบริษัท หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้ระบบของบริษัทไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่เป็นไปตามความมุ่งหวัง รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมภายนอกที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

 5. การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) หรือการถอดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่บนแอปพลิเคชันของบริษัท

 6. การสร้างข่าวลือหรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้ใช้งานอื่น

 7. กระทำการอื่นใดซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นธุรกรรมต้องห้าม ลักษณะต้องห้าม หรือที่บริษัทพิจารณาและเห็นว่าเป็นธุรกรรมต้องห้ามหรือมิควรกระทำ

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรมต้องห้าม”)

 

11. การทำธุรกรรมต้องห้ามและการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อตกลงฉบับนี้

ในกรณีบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมต้องห้ามหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้บริษัท บริษัทในเครือ หรือพนักงานของบริษัท ติดตาม ทบทวน เปิดเผยข้อมูล และรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการยกเลิก อายัด ระงับ ยับยั้ง ปิดบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือปิดกั้นการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

12. ข้อจำกัดความรับผิด

12.1 บริษัทจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานเท่านั้น บริษัทไม่ได้ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการให้บริการแนะนำหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  โดยเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันและบริการของบริษัทมีขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ข้อมูล และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกเข้าถึงบริการของผู้ให้บริการร่วมเท่านั้น บริษัทมิได้ชี้นำ หรือให้ความคิดเห็น รวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สับเปลี่ยน การลงทุน หรือการทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการร่วมที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกจากนี้ การให้บริการของบริษัทไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันในลักษณะที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน และไม่ให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ บริการของบริษัทแต่อย่างใด ในการตัดสินใจผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการ การชำระค่าบริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ให้บริการร่วม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้บริการของบริษัท

12.2 เนื้อหาและข้อมูลที่แสดงหรือปรากฏในแอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการของบริษัท ถูกนำเสนอตามสภาพของเนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการร่วม บริษัทไม่อาจรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือเข้าถึงบริการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ จากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในบริการของบริษัทไปใช้ในทุกกรณี

12.3 ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

(1)    ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท

(2)    ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการละเลยประกาศหรือการแจ้งเตือนของบริษัท

(3)    ความสูญเสียจากการถูกล่วงละเมิดการใช้บัญชีโดยบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดซึ่งไม่ใช่ความเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีใดก็ตามบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า ภัยพิบัติ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลหรือภาครัฐ

12.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการของบริษัท รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการเข้าถึงบริการของบริษัทไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น ตลอดจนการดำเนินการอย่างใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานและธุรกรรมของผู้ใช้งานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ใช้งานตกลงและจะไม่เรียกค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรือค่าอื่นใดจากบริษัท บริษัทในเครือของบริษัท และพนักงานของบริษัทในการที่บริษัทได้กระทำไปนั้น

12.5 ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือบริการของบริษัทซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือเกิดความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดจากการปรับปรุงนั้น โดยผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวและตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า

12.6 ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการส่งคำสั่งทำธุรกรรมกับบริษัทอันอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถรับส่งคำสั่งดังกล่าวได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอันเนื่องจากความแน่นหนา ติดขัด หรือข้อจำกัดการใช้งานของแอปพลิเคชัน ตลอดจนความขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติโดยเกิดจากเหตุพ้นวิสัย ภัยพิบัติ หรือการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอกที่ไม่พึงประสงค์ และหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าบริษัทจำต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดอันเกิดจากเหตุการณ์นั้น

12.7 บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึง และการใช้งานแอปพลิเคชันนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าบริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าถึงบริการของบริษัทจะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าบริการของบริษัทจะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจัน ฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

12.8 บริษัทไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ บริการของบริษัท (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันหรือบริการของบริษัทตลอดจนไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือ รายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากการเชื่อถือหรือยินยอมปฏิบัติตามโฆษณาดังกล่าวและขอปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี

12.9 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ บริษัท และกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และที่ปรึกษาของบริษัท จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใดจากบริการของบริษัท หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในบริการของบริษัทตลอดจนไม่รับผิดในผลของการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

 

13. เนื้อหา ข้อมูล กระทู้ และทรัพย์สินทางปัญญา

13.1 ข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดในแอปพลิเคชันของบริษัทมีขึ้นเพื่อประกอบการให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลในแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เปิดเผยในแอปพลิเคชัน บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นคำรับรอง ยืนยัน หรือแนะนำเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้งานตัดสินใจดำเนินธุรกรรมแต่อย่างใด การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นการตัดสินใจโดยดุลยพินิจของผู้ใช้งานแต่ฝ่ายเดียว

13.2 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิในการลบกระทู้ หัวข้อสนทนา ข้อความ หรือระงับสิทธิการใช้งานกระดานสนทนาของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่ากรณีใดๆ

13.3 แอปพลิเคชันนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) หรือแพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงต่างๆ และเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

13.4 ผู้ใช้งานยอมรับว่าการใช้งานแอปพลิเคชันมิได้เป็นการให้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดของบริษัทแก่ผู้ใช้งาน โดยสิทธิและประโยชน์ในเนื้อหา สัญลักษณ์ บริการของบริษัท ข้อมูลที่นำเสนอ การออกแบบ การจัดแสดงภาพ ตลอดจนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจดทะเบียน สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการของบริษัทเป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้ใช้สิทธิ์อื่น (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าจะไม่ดำเนินการคัดลอก ดัดแปลง จำหน่าย ออกอากาศ เผยแพร่ ให้เช่า แบ่งปัน ให้ยืม สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

13.5 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ตารางข้อมูล กราฟ เครื่องหมายการค้า กราฟิก เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันนี้ (ถ้ามี) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของบริษัท หรือผู้อนุญาตให้สิทธิแก่บริษัท (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนดำเนินการ

13.6 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของบริการของบริษัท มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของการใช้บริการ โดยบริษัทในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

13.7 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบริการของบริษัทบรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริการของบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัว และต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทก่อนดำเนินการ

 

14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จึงได้กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เหมาะสม และสอดคล้องกับระดับความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งกรณีที่เป็นการจัดเก็บแบบเอกสารกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยบริษัทสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริการของบริษัทได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) ที่ https://docs.xwel.io/terms-and-conditions/privacy

 

15. การโอนสิทธิและการสละสิทธิ

15.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันอันเกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้ และตกลงสละบรรดาสิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับเนื่องจากเหตุการณ์หรือเหตุสุดวิสัยใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

15.2 ผู้ใช้งานยินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิหน้าที่ของบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น เช่น การโอนสิทธิให้บริษัทในเครือของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ให้บริการอื่นภายนอกซึ่งมีสัญญากับบริษัท เป็นต้น โดยปราศจากเงื่อนไขและข้อจำกัดและไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า

15.3 ผู้ใช้งานทราบและตกลงว่าการที่บริษัทไม่ใช้หรือดำเนินการล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาแก้ไขอันเกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาแก้ไขนั้น และให้การสละสิทธิใดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแก่ผู้ใช้งาน

 

16. การร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

16.1 บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนผ่านทาง wecare@WellExp.co โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานปฏิบัติตามขั้นตอนและช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจะดำเนินการตามเวลาทำการของบริษัทและมีระยะเวลาดำเนินการตามความซับซ้อนของรายละเอียดการร้องเรียน

16.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทแก่บุคคลที่สาม สื่อสาธารณะ หรือสื่อโซเชียลมีเดียแต่อย่างใด หากผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลใดอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้ใช้งานยินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวน

16.3 กรณีข้อพิพาทที่เกิดจากผู้ใช้งานทำธุรกรรมต้องห้ามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการดำเนินการระงับข้อพิพาท และ/หรือ การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายของบริษัท รวมถึงความรับผิดทางกฎหมาย ความสูญเสีย หรือค่าเสียหายอื่นใดต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนอื่นใดให้แก่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลที่สามซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ใช้งานข้างต้น ผู้ใช้งานยินยอมและตกลงที่รับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ และ/หรือ ค่าสินไหมทดแทนอื่นใดให้แก่บริษัทด้วย

 

17. ภาษี

ผู้ใช้งานมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำรายงานและชำระภาษีของตนตามกฎหมายที่เป็นผลจากการทำธุรกรรมหรือใช้บริการของบริษัท โดยผู้ใช้งานอาจรวบรวมข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรมได้จากบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่นใดจากบริษัทอันเนื่องมาจากหน้าที่ในการชำระภาษีของผู้ใช้งานเอง

 

18. การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งข้อความใดแก่ผู้ใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หากมิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะบอกกล่าวโดยการแจ้งทางโทรศัพท์ แจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร เช่น ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดยหากบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงให้ถือเป็นการบอกกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 

19. ผลของข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ความสมบูรณ์ของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบในกรณีที่ข้อสัญญา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยผู้ใช้งานและบริษัทตกลงให้ข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่ยังคงใช้บังคับต่อไป

 

20. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการของบริษัทและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นการทั่วไปกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งานมีสิทธิไม่ยินยอมและสามารถยกเลิกการใช้บริการของบริษัทได้ ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่ต้องติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในฐานะผู้ใช้งานรายเดิม เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ บริการของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

ทั้งนี้หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการตามวรรคก่อน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ผู้ใช้งานสามารถยุติการใช้งานและดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานตามที่ระบุในข้อ 9 ได้

þ ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทตามข้อตกลงนี้เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดทุกประการ

bottom of page