top of page

8 เหตุผล ที่องค์กรควรลงทุนสร้างแจงจูงใจให้พนักงานทุกวันนี้ แรงจูงใจของพนักงานในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนำมาซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกวันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร หากปราศจากสิ่งๆ นี้ บริษัทต่างๆ จะประสบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ระดับของผลผลิตที่ลดลง และมีแนวโน้มว่าบริษัทจะล้มเหลวในเป้าหมายที่วางไว้


แรงจูงใจของพนักงานคืออะไร?

แรงจูงใจของพนักงานคือระดับของความมุ่งมั่น พลังงาน และแรงขับเคลื่อนการทำงานของพนักงงานในทุกวันที่พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติระหว่างการทำงาน โดยการสร้างแรงจูงใจในพนักงาน นั้นเป็นปัญหาหนึ่งของหลายองค์กร เนื่องจากไม่ใช่ว่าทุกงานจะเป็นที่น่าสนใจ ให้ความตื่นเต้น หรือความสนุกในขณะทำงาน ดังนั้น HR และองค์กรจึงต้องพยายามหาวิธีรักษาระดับแรงจูงใจของพนักงาน เพื่อคงไว้ซึ่งองค์กรที่มีแรงขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังเช่นข้อดี 8 ประการของการเป็นองค์กรที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานดังนี้


1 นำไปสู่องค์กรที่สร้างผลกำไร

แรงจูงใจที่สำคัญนำมาซึ่งผลกำไรขององค์กร หากพนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มที่กับงานได้ที่รับมอบหมาย เป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดอัตราสิ้นเปลืองทรัพยากร อาทิ วัสดุอุปกรณ์ เงิน เครื่องจักร ซึ่งก็เป็นการลดต้นทุนนำมาซึ่งผลกำไรที่มากขึ้น


2 ผลผลิตที่ได้ในระดับสูง

แรงจูงใจมีส่วนช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจสูงสุด ก็นำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน นำไปสู่การเพิ่มการผลิตและเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กร


3 ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ในโลกหลังจากนี้ ทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้น้อมรับกับสถานการณ์หลังโควิดให้จงได้ การเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม ช่วยให้พนักงานเข้าใจและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะมุ่งมั่นทำตามนโยบายนั้นๆ


4 การใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของแรงจูงใจอีกประการหนึ่งคือช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำลังคนเป็นปัจจัยหลักในการผลิตและมีส่วนรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์ แรงจูงใจจึงเป็นเครื่องมือหลักที่สร้างความเต็มใจในหมู่พนักงานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานที่มีแรงจูงใจจะดึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวงานนั้นๆ


5 สร้างความพึงพอใจของพนักงาน

ความพึงพอใจของพนักงานมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร แรงจูงใจจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน และสามารถพัฒนาคุณธรรมภายในจิตใจได้ และพนักงานที่มีคุณธรรมที่ดี ย่อมมีความทุ่มเทให้กับองค์กรด้วยการทำหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด


6 ลดความขัดแย้งในองค์กร

แรงจูงใจเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาและสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน ช่วยลดข้อพิพาทระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยแรงจูงใจที่ถูกพัฒนาด้วยวัตถุประสงค์ที่โปร่งใส ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความขัดแย้งในองค์กรย่อมเกิดขึ้นได้ยาก


7 เป็นพื้นฐานของการประสานงาน

แรงจูงใจเป็นพื้นฐานของการประสานงานระหว่างสมาชิกทุกคนในองค์กร พนักงานที่มีแรงจูงใจจะสามารถพัฒนาความเข้าใจในหมู่พนักงาน เมื่อมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน พวกเขาก็ยินดีที่จะร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน


8 สร้างความมั่นคงในทรัพยากรบุคคล

เป็นที่ทราบกันดีว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น นับเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนศักยภาพขององค์กร ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอัตราเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากเกิดความไม่พอใจในผลตอบแทนที่ควรได้รับ อาจนำมาซึ่งความผิดหวังและความไม่พอใจ เป็นเหตุให้เกิดความต้องการลาออกจากองค์กรได้


จะเห็นได้ว่าการสร้างแรงจูงใจในพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ HR และองค์กร ควรสรรหาวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การทำงานแบบผสมผสานทำให้พนักงานกับองค์กรมีระยะห่าง ขาดปฏิสัมพันธ์ ยิ่งเป็นปัจจัยทำให้พนักงานขาดการมีส่วนร่วมกับองค์กร สิ่งที่ HR และองค์กรควรทำคือการหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรับกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโลกต่อไปนับจากนี้


ข้อมูลอ้างอิง

https://tyonote.com/importance_of_motivation/

https://www.perkbox.com/uk/resources/blog/why-employee-motivation-is-important-and-how-to-improve-measure-and-maintain-it

https://inside.6q.io/employee-motivation-important/

bottom of page